Poznańska Biblioteka Niemiecka / Posener Deutsche Bibliothek

 

Poznańska Biblioteka Niemiecka / Posener Deutsche Bibliothek, 1996-2019
Redakcja naukowa / Herausgegeben von
Hubert Orłowski & Christoph Kleßmann, Wydawnictwo Poznańskie (bis Band 35)
od tomu 36 / ab Band 36 Hubert Orłowski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje

1. Norbert Elias: Rozważania o Niemcach. Zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku (Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jh.). Wstęp (Einleitung) Jürgen Kocka, 1996, 577 ss.
2. Walter Benjamin: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty (Der Engel der Geschichte). Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Hubert Orłowski, 1996, 425 ss.
3. Wolf Lepenies: Trzy kultury. Socjologia między literaturą a nauką (Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft). Wstęp (Einleitung) Hubert Orłowski, 1997, 525 ss.
4. Jürgen Kocka: O historii społecznej Niemiec (Zur Gesellschaftsgeschichte Deutschlands), 1997, 476 ss.
5. Gottfried Benn: Po nihilizmie Eseje, szkice (Nach dem Nihilismus) Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Hubert Orłowski, 1998, 377 ss.
6. Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933 (Konservative Revolution in Deutschland 1918-1933). Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Wojciech Kunicki, 1999, 655 ss.
7. Christoph Kleßmann: Sporne problemy współczesnej historii Niemiec. Studia i Szkice (Kontroverse Zeitgeschichte. Studien), 1999, 360 ss.
8. Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji. Studia i szkice (Drittes Reich, Nationalsozialismus und Modernisierungsprozesse. Studien und Beiträge). Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Hubert Orłowski, 2000, 686 ss.
9. Cenzura w Niemczech w XX wieku. Studia, analizy, dokumenty (Zensur in Deutschland im 20. Jahrhundert. Studien, Analysen, Dokumente). Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Czesław Karolak, 2000, 475 ss.
10. Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej (Raum und Politik. Aus der Geschichte politischen Denkens in Deutschland). Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Anna Wolff-Powęska i Eberhard Schulz, 2000, 705 ss.
11. Hans-Adolf Jacobsen: O imperatywie pokoju. O niemieckiej historii i polityce w XX wieku (Das Friedensimperativ. Zur deutschen Geschichte und Politik im 20. Jahrhundert). Wstęp (Einleitung) Mieczysław Tomala, 2000, 583 ss.
12. Reinhart Koselleck: Semantyka historyczna. Studia (Historische Semantik. Studien). Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Hubert Orłowski, 2001, 565 ss.
13. Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, (Staat und Gesellschaft. Vorstellungen von deutschen Gemeinschaften von der Aufklärung bis zur Restauration). Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Tadeusz Namowicz, 2001, 605 ss.
14. Kultura techniki. Studia i szkice (Kultur der Technik. Studien und Skizzen). Wybór i wprowadzenie (Auswahl und Einführung) Erhard Schütz, 2001, 509 ss.
15. Peter Steinbach: Opór – sprzeciw – rezystencja. Postawy społeczności niemieckiej w Trzeciej Rzeszy a pamięć zbiorowa (Widerstand, Widerspruch und Resistenz im Dritten Reich und die Erinnerung der Deutschen), 2001, 508 ss.
16. Thomas Mann: Moje czasy. Eseje i szkice (Meine Zeit. Essays). Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Hubert Orłowski, 2002, 482 ss.
17. Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka (Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik). Redakcja (Herausgegeben von) Andreas Lawaty i Hubert Orłowski, z inicjatywy Fundacji Roberta Boscha przy współpracy z Niemieckim Instytutem Polskim, 2003, 706 ss.
18. Europejskie wizje niemieckich pisarzy w XX wieku (Europavisionen deutscher Schriftsteller im 20. Jh.). Wybór i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Leszek Żyliński, 2003, 333 s.
19. Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności (Historisches Erzählen in der deutschen geschichts- und literaturtheoretischen Reflexion von der Aufklärung bis in die Gegenwart). Wybór, przekład i opracowanie (Auswahl, Übersetzung und Einleitung) Jerzy Kałążny, 2003, 660 ss.
20. Max Weber: Racjonalność, władza, odczarowanie (Rationalität, Herrschaft, Entzauberung). Wybór, wstęp, przekład (Auswahl, Einleitung, Übersetzung) Marian Holona, 2004, 236 ss.
21. Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego (Praeceptores. Theologie und Theologen der deutschen Sprache). Wybór, redakcja i komentarz (Auswahl, Redaktion und Einleitung) Eligiusz Piotrowski i Tomasz Węcławski, 2005, 794 ss.
22. Walter Eucken: Podstawy polityki gospodarczej. (Grundsätze der Wirtschaftspolitik.) Wprowadzenie (Einleitung) Peter Steinbach, przekład (Übersetzung) Jerzy Kałążny, 2005, 446 ss.
 23. Klaus Zernack: Niemcy – Polska. Z dziejów trudnego dialogu (Deutschland – Polen. Deutsch-polnische Beziehungsgeschichte). Wybór i wstęp (Auswahl und Einleitung) Henryk Olszewski, przekład Łukasz Musiał, 2006, 478 ss.
 24. Ernst Troeltsch: Religia, kultura, filozofia. Wybór pism (Religion, Kultur, Philosophie). Wybór, wstęp, przekład (Auswahl, Einleitung und Übersetzung) Andrzej Przyłębski, 2006, 274 ss.
25. Spory o biedermeier. Wybór, wstęp i opracowanie (Biedermeier. Auswahl und Einleitung) Jacek Kubiak, WP 2007, 437 ss.
26. M. Rainer Lepsius: O kulturze politycznej w Niemczech (Politische Kulturen in Deutschland). Przekład (Übersetzung) Arkadiusz Żychliński, 2007, 454 ss.
 27. O kondycji Niemiec. Niemiecka tożsamość w debatach intelektualistów po 1945 roku (Über Deutschlands Kondition. Deutsche Intellektuellendiskurse nach 1945). Wybór i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Joanna Jabłkowska i Leszek Żyliński, 2008, 573 ss.
28. Sonderweg. Spory o niemiecką „drogę odrębną“. (Der ‘deutsche Sonderweg’ – ein Streitfeld). Wybór i wstęp (Auswahl und Einleitung) Hubert Orłowski, przekład Jerzy Kałążny, 2008, 600 ss.
29. Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone. (Schlesien. Imaginierte Wirklichkeiten. Studien und Dokumente). Wybór i opracowanie (Auswahl und Einleitung) Wojciech Kunicki, 2009, 561 ss.
30. Karl Schlögel: W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce (Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik) Przekład (Übersetzung) Łukasz Musiał / Izabela Drozdowska. Posłowie (Nachwort) Hubert Orłowski, 2009, 548 ss.
31. Gottfried Schramm: Polska w dziejach Europy środkowej. Studia (Polen in der Geschichte Mitteleuropas. Studien). Przekład (Übersetzung) Ewa Płomińska-Krawiec. 2010, 291 ss.
32. Heinz Schilling: Konfesjonalizacja. Kościół i państwo w Europie doby przednowoczesnej. (Konfessionalisierung. Kirche und Staat im vormodernen Europa). Przekład (Übersetzung) Jerzy Kałążny. Posłowie (Nachwort) Hubert Orłowski, 2010, 636 ss.
33. Hans Henning Hahn: Stereotypy – tożsamość – konteksty. Studia nad polską i europejską historią (Stereotypen – Identität – Kontexte. Studien zur polnischen und europäischen Geschichte). Przekład (Übersetzung) Jerzy Kałążny, Rozmowa Leszka Żylińskiego z autorem (Leszek Żyliński im Gespräch mit dem Autor), 2011, 540 ss.
34. Jan Philipp Reemtsma: Zaufanie i przemoc. O szczególnej konstelacji nowoczesności. (Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne). Przekład (Übersetzung) Katarzyna Śliwińska, Izabela Sellmer, Magdalena Kałużna, 2011, 540 ss.
35. Michael G. Müller: Zrozumieć polską historię (Polnische Geschichte verstehen). Wstęp. Z Michaelem G. Müllerem rozmawia Robert Traba Przekład (Übersetzung) kilku autorów / mehrere Übersetzer, 2013, 504 ss.
36. Konrad Jarausch: Po Hitlerze. Powrót Niemców do cywilizowanego świata (After Hitler. Reivilizing Germans 1945-1995). Przekład (Übersetzung) Jacek Serwański, 2013, 522 ss.
37.  „Niemiecki wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo (Der ‘deutsche Osten’. Vorstellungen – Mission – Erbe). Koncepcja, opracowanie i wstęp (Konzept, Edition und Einführung) Christoph Kleßmann. Przekład: Jerzy Kałążny, Iza Drozdowska, 2014, 420ss.
38.  Języki przemocy (Sprachen der Gewalt). Wybór, wstęp, opracowanie (Einführung, Auswahl, Edition) Łukasz Musiał. Przekład (Übersetzung) Jerzy Kałążny i inni, 2014, 509ss.
39.  Myślenie historyczne (Historisches Denken), red. (Hg.) Robert Traba, Holger Thünemann, Część (Teil) I: Jörn Rüsen: Nadawanie historycznego sensu (Historische Sinngebung), przekład (Übersetzung) Rafał Żytyniec, 459ss.; Część (Teil) II: Świadomość i kultura historyczna) (Bewusstsein und Geschichtskultur), przekład (Übersetzung) Izabela Sellmer, 2015, 427ss.
40. Pokolenia albo porządkowanie historii. Wybór, wstęp, opracowanie Hubert Orłowski. Przekład I. Drozdowska-Broering, Jerzy Kałążny, 2015, 759 ss.
41. Prusy – mity i rzeczywistości (Preußen. Mythen und Wirklichkeiten.). Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl, Redaktion und Einleitung) Hans-Jürgen Bömelburg i Andreas Lawaty). Przekład (Übersetzung) Rafał Żytyniec oraz Jerzy Kałążny, 2016, 651 ss.
42. Wokół romantyzmu (Von der Romantik). Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl, Redaktion und Einleitung) Tomasz Waszak i Leszek Żyliński Przekład (Übersetzung) zbiorowy, 2016, 653 ss.
43. Emigracja wewnętrzna. Postawy – motywacje – dylematy. Wybór, wstęp i opracowanie (Auswahl, Redaktion und Einleitung) Hubert Orłowski). Przekład (Übersetzung) Rafał Żytyniec oraz Jerzy Kałążny, 2016, xxx ss.